Jobb: Lover og regler for avfall

[sortere-general-page-title title=Lover%20og%20regler%20for%20avfall][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=P%E5%20denne%20siden%20finner%20dere%20det%20viktigste%20%E5%20vite%20om%20lovverket%20for%20avfall%20og%20avfallsh%E5ndtering%20p%E5%20arbeidsplassen.] [/sortere-general-lead]
[sortere-general-floating-block][/sortere-general-floating-block]

Lovverket gir både plikter og rettigheter for dere som bedrift. Lovene skal sikre at så mye som mulig av avfallet kildesorteres og materialgjenvinnes, i tillegg til å forebygge og redusere miljøproblem og hindre forsøpling. Lovene legger opp til sirkulær økonomi i praksis.

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/sortere-paa-jobb-5-steg-for-aa-lykkes-med-kildesortering” title=”Sortere på jobb? ” description=”5 steg for å lykkes med kildesorteringen.”][/general-link-block]

Hva krever loven at bedrifter kildesorterer?

Som bedrift har dere selv ansvaret for å gjøre avtale med et avfallsselskap og sørge for at bedriftens avfall leveres til et lovlig avfallsanlegg, med mindre det kan gjenvinnes eller brukes videre på en annen måte. Dere er også ansvarlig for å organisere kildesorteringen og avfallshåndteringen på arbeidsplassen.

Dette avfallet sier loven at er dere må kildesortere på arbeidsplassen:

 • Betong og tegl
 • Bygg- og anleggsavfall
 • Farlig avfall (om du har mer enn 1 kg)
 • Forurensede masser
 • Glass- og metallemballasje (fra 1. januar 2025)
 • Landbruksplast
 • Matavfall 
 • Plast 
 • Papp og papir (fra 1. januar 2025)
 • Park- og hageavfall
 • Radioaktivt avfall
 • Smittefarlig avfall
 • Tekstilavfall (fra 1. januar 2025)
 • Vindu med PCB

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/finn-avfallsselskap” title=”Finn avfallsselskap i nærheten av dere ” description=””][/general-link-block]

Hvilket avfall kan bedrifter levere til forhandlere?

En god del avfall kan dere som bedrift levere inn til forhandlere, for eksempel når dere gjør innkjøp til bedriften.

Dette avfallet kan bedrifter levere til forhandlere: 

 • Batteri (kostnadsfri levering, ingen kjøpsplikt)
 • Elektronikk (kostnadsfri levering, men selger kan kreve nykjøp)
 • Dekk (kostnadsfri levering, ingen kjøpsplikt)
 • Flasker og bokser med pant
 • Eksplosiver (selger kan kreve betaling for å dekke kostnadene)

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/gratis-innlevering-av-avfall” title=”Dette avfallet kan dere levere inn gratis” description=””][/general-link-block]

Hva skjer om bedriften ikke følger lovene om avfall?

Myndighetene fører tilsyn hos virksomheter for å se om lovkravene følges. Hvis det avdekkes brudd på miljøkravene må virksomheten rette opp bruddet og melde tilbake om at dette er gjort innen en gitt frist.

Om det avdekkes alvorlige brudd eller det er store miljøkonsekvenser knyttet til bruddet, kan det benyttes virkemidler som tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. De mest alvorlige sakene blir politianmeldt.

Lover om ulike typer avfall

I Norge har vi Avfallsforskriften og Forurensingsloven som gir både rettigheter og plikter for dere som bedrift. 

Forurensningsloven fastsetter prinsippet om at den som forurenser skal betale. Det vil si at kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal dekkes av bedriften som er ansvarlig for forurensingen/avfallet. Avfallsforskriften inneholder ulike lovpålagte krav til kildesortering på arbeidsplassen, i tillegg kan bedriften ha deklarasjonsplikt og eventuelt informasjonsplikt. 

[sortere-general-accordion]
[sortere-general-accordion-element title=Batterier]

Viktig å vite om batterier

 • Alle bedrifter kan levere løse batterier til butikklokaler hos forhandlere som selger samme type batteri uavhengig av merke og produsent. 
 • Det koster ingenting å levere inn brukte batterier, og dere må ikke kjøpe nye batterier når dere leverer inn de gamle.

Selger dere batterier? 

Alle som selger batterier har en lovpålagt plikt til å 

 • Ta mot samme type brukte batterier som dere selger, uavhengig av merke og produsent.
 • Informere om at de tar imot batterier og at løse batterier ikke skal kastes med annet avfall. Loven pålegger å informere om dette gjennom oppslag i butikklokalene med iøyenfallende og lett lesbar informasjon, som skiller seg fra annen informasjon.

Formålet med loven er å redusere miljøproblemer batterier gir når de blir avfall, og sørge for en høy gjenvinningsgrad.

Kilde: Avfallsforskriften kapittel 3 – Kasserte batterier

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=’https://sortere.no/avfallstype/Batteri/9′ title=”Slik sorterer dere batterier” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Betong%20og%20tegl]

Viktig å vite om betong og tegl

Betong og tegl fra riveprosjekter kan ombrukes til anleggsarbeid. Dette gjelder dersom det kan erstatte materialer som ellers ville blitt brukt, og hvis følgende krav er oppfylt:

 • Betong eller tegl som kommer fra et byggverk der helse- og miljøfarlige stoffer i materialene har blitt kartlagt av en aktør med miljøteknisk kompetanse før rivning. Det er satt grenseverdier for hvor høy konsentrasjonen av helse- og miljøfarlige stoffer kan være. Se liste over hvilke stoffer og grenseverdiene her.
 • Betong eller tegl må ikke være tilsølt med kjemikalier som inneholder andre stoffer enn de som er nevnt i forskriften (og som kan føre til nevneverdige skader eller ulemper for helse eller miljø).
 • Betong eller tegl som ikke inneholder myke fuger, armeringsjern eller plast.
 • Betong som ikke består av sprøytebetong.
 • Betong eller tegl som er malt eller påført sementbaserte fuger, avretningsmasse eller murpuss, må forekomsten av PCB, bly, kadmium og kvikksølv i malingslag, fuger, avrettingsmasser og murpuss kartlegges. 

Formålet med loven er å fremme gjenvinning av betong og tegl fra riveprosjekter, og å fjerne og destruere miljøgiften PCB.

Kilde: Avfallsforskriften kapittel 14A – Betong og tegl fra byggeprosjekter

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/avfallstype/Tegl_og_takstein/197″ title=”Slik sorterer dere betong og tegl” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Bygg-%20og%20anleggsavfall]

Det er egne forskrifter for avfallshåndtering i bygg- og anleggsbransjen: Byggteknisk forskrift (TEK17) og Byggesaksforskriften (SAK10). Disse kommer i tillegg til Forurensningsloven og lover knyttet til ulike avfallstyper.

Viktig å vite om Byggteknisk forskrift (TEK 17)

 • Bedriften er pliktig til å sørge for at byggverk prosjekteres, oppføres, driftes og rives på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljøet. Loven krever at byggavfallet håndteres tilsvarende.
 • Bedriften er pliktig til å sikre en forsvarlig og tilsiktet levetid på byggverket, slik at avfallsmengden over byggverkets livsløp begrenses til et minimum.
 • Bedriften er pålagt å velge produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning. Byggverk skal prosjekteres og bygges slik at det er tilrettelagt for senere demontering når dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

For følgende tiltak er bedriften pliktig til å utarbeide en avfallsplan for planlagt håndtering av byggavfallet (fordelt på ulike avfallstyper og -mengder):

 1. Oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygningen når tiltaket er over 300 m​2 BRA.
 2. Vesentlig endring (inkludert fasadeendring) eller vesentlig reparasjon av bygningen når tiltaket omfatter mer enn 100 m​2 BRA av bygningen.
 3. Riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m​2 BRA.
 4. Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg når tiltaket medfører over 10 tonn bygg- og rivningsavfall.

For disse tiltakene stilles det krav om at minimum 70 vektprosent av avfallet skal sorteres i rene avfallstyper, og alt avfall leveres til godkjent avfallsmottak, ombruk eller direkte til gjenvinning.

Krav til kartlegging og rapportering:

 • For tiltakene nevnt i punkt (2) til (4) over, skal det utarbeides en egen rapport fra miljøkartleggingen. Les hvilke opplysninger miljøkartleggingen skal inneholde her.
 • For søknadspliktige tiltak nevnt i punkt (2) til (4), skal det for eksisterende boligblokk og yrkesbygning kartlegges om bygningsfraksjoner som skal fjernes, er egnet for ombruk. Det skal utarbeides en egen rapport fra ombrukskartleggingen.
  Les hvilke opplysninger ombrukskartleggingen skal inneholde her.
 • For tiltak i eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall etter avfallsforskriften. Det samme gjelder andre bygningsfraksjoner som avfallsforskriften stiller krav om å fjerne.
 • Ved oppføring og hovedombygging av boligblokk og yrkesbygning skal det utarbeides et klimagassregnskap. Avfallet fra byggeplassen skal inngå i klimagassregnskapet. Les mer her.
 • Bedriften skal utarbeide en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfallet, fordelt på ulike avfallstyper og avfallsmengder. Levering til godkjent avfallsmottak, ombruk eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres.

Tilrettelegging av avfallssystem og kildesortering i byggverk:

 • Det skal tilrettelegge for kildesortering av avfall. Avfallsbrønner, avfallssug eller annet avfallssystem skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår sjenerende støy, lukt eller annen ulempe.
 • For boligbygninger med krav om tilgjengelig boenhet og for byggverk med krav om universell utforming, skal felles avfallssystem være lett tilgjengelig, ha trinnfri adkomst og ha innkasthøyde på maksimum 1,2 meter.

Formålet med loven er å sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.
Kilde: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK17)

Viktig å vite om Byggesaksforskriften (SAK 10)

 • Ansvarlig søkers ansvar er blant annet å påse at det blir utarbeidet avfallsplan, rapport fra miljøkartlegging, rapport fra ombrukskartlegging, sluttrapport for avfallshåndtering og innhentet dokumentasjon for faktisk disponering av avfall. Ansvarlig søker er ifølge plan- og bygningsloven, tiltakshavers representant overfor kommunen.
 • Ved søknad om tillatelse skal det foreligge dokumentasjon på avfallsplan, dokumentasjon på faktisk disponering av avfallet og rapport fra miljøkartlegging, jf. byggteknisk forskrift § 9-6, § 9-7 og § 9-9.
 • Ansvarlig prosjekterendes ansvar er blant annet at det blir utarbeidet nødvendig prosjektering som grunnlag for avfallsplan og rapport fra miljøkartlegging.
 • Ansvarlig utførendes ansvar er blant annet å bidra til og følge opp avfallsplan, gjennomføre miljøsanering, innhente og ta vare på dokumentasjon for faktisk disponering av avfall, og utarbeide sluttrapport for avfallshåndtering.
 • Der det kreves avfallsplan eller rapport fra miljøkartlegging, jf. byggteknisk forskrift § 9-6 og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet vedlegges søknad om ferdigattest.

Formålet med loven er blant annet å sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av byggesaker for å ivareta samfunnsmessige hensyn.

Kilde: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften, SAK 10)

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/avfallstype/Bygg-_og_anleggsavfall/140″ title=”Slik sorterer dere bygg- og anleggsavfall” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Dekk]

Viktig å vite om dekk

 • Alle bedrifter kan levere dekk til butikker som selger samme type dekk uavhengig av merke og produsent. 
 • Det koster ingenting å levere inn brukte dekk, og dere må ikke kjøpe nye dekk når dere leverer inn de gamle.

Selger dere dekk? 

Alle som selger dekk har en lovpålagt plikt til å 

 • Ta imot dekk vederlagsfritt i retur, i en rimelig mengde av den type dekk som selges.

Formålet med loven er å sørge for høy gjenvinningsgrad av dekk.

Kilde: Avfallsforskriften kapittel 5 – Innsamling og gjenvinning av kasserte dekk

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/avfallstype/Dekk/24″ title=”Slik sorterer dere dekk” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Eksplosjonsfarlig%20avfall]

Viktig å vite om håndtering av eksplosjonsfarlig avfall

 • Bedrifter kan levere eksplosiver, som skal ut av bruk eller kasseres, tilbake til produsenter, importører og forhandlere. Den som tar i mot eksplosivene kan kreve betaling for å dekke kostnadene. 
 • Eksplosiver som er skadet, for eksempel på grunn av fuktighet, forurensning eller alder, skal ikke brukes, men tilintetgjøres. 
 • Alle som skal oppbevare og/eller tilintetgjøre eksplosiver (eks: skadede eksplosiver) må ha tillatelse fra myndighetene.
 • Dersom dere kommer over eller er i besittelse av eksplosiver, uten at dere selv har anskaffet det, plikter dere å varslet politimyndighetene om dette snarest. Kostnadene til å håndtere dette tas av det offentlig, med unntak av ammunisjon. 

Formålet med loven er å sikre forsvarlig håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer for å minimere risiko for brann, eksplosjon, uhell og ulykker.
Kilde: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Viktig å vite om landtransport av eksplosjonsfarlig avfall

 • Det er forbudt å laste sprengstoff og tennere sammen.
 • Eksplosiver (i klasse 1) kan lastes og losses på offentlig sted når det er et brukersted eller et sted som har tillatelse til oppbevaring.
 • Det er pålagt med ADR-bevis for transport av over 500 kg farlig og eksplosjonsfarlig avfall.

Formålet med loven er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, ulykker og uønskede tilsiktede hendelser ved landtransport av farlig gods.

Kilde: Forskrift om landtransport av farlig gods – kapittel 4

Selger dere eksplosiver?

Alle som selger eksplosiver har en lovpålagt plikt til å 

 • ta imot samme type eksplosiver som dere selger, uavhengig av merke og produsent. Dette gjelder alle varer og produkter som inneholder eksplosiver. Dere kan kreve betaling for å dekke kostnadene dere har med å ta i mot eksplosiver i retur.
 • levere varene og produktene til godkjent mottak eller til en virksomhet som har tillatelse til tilintetgjøring, om dere ikke selv har tillatelse.

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/avfallstype/Eksplosjonsfarlig_avfall/143″ title=”Slik sorterer dere eksplosjonsfarlig avfall” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Elektronikk]

Viktig å vite om elektronikk:

 • Alle bedrifter kan levere elektronikk kostnadsfritt til avfallsmottak som har avtale med et godkjent returselskap for elektronikk. 
 • Alle bedrifter kan også levere elektronikk til kommunale mottak. Kommunen har mulighet til å kreve betaling for mottaks- og lagringskostnader.
 • Alle bedrifter kan levere elektronikk til butikker som selger samme type elektronikk uavhengig av merke og produsent. Det koster ingenting å levere inn elektronikk til butikker, men butikken har mulighet til å kreve at du kjøper nye produkter i samme mengde som du leverer inn.
 • Det er ikke deklareringsplikt for elektronikk, med unntak av sparepærer og lysstoffrør (regnes som farlig avfall)

Selger dere elektronikk? 

Alle som selger elektronikk har en lovpålagt plikt til å

 • ta imot samme type brukt elektronikk som dere selger, uavhengig av merke og produsent.
 • informere om at elektronikk ikke skal kastes med annet avfall og at det tas imot kostnadsfritt. Det skal informeres i butikklokaler, utstillingslokaler, midlertidige salgssteder og i alt salgs- og informasjonsmateriell som publiseres fysisk og digitalt. Tekst i alle kanaler skal være iøynefallende og lett lesbar informasjon, som skiller seg fra annen informasjon.
 • Informere om kostnadsfri retur når elektronikk selges eller leveres utenfor butikklokaler i Norge, som gjennom netthandel. Informasjonen skal være iøynefallende, lett lesbar, skille seg fra annen informasjon og komme tydelig frem ved kjøp.

Formålet med loven er å redusere miljøproblemer elektronikk gir når det blir avfall, sørge for at avfallet forberedes til ombruk og materialgjenvinning, bidra til effektiv bruk av ressurser og minimere avfallsmengdene. 

Kilde: Avfallsforskriften kapittel 1 – Kasserte elektriske og elektroniske produkter

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/avfallstype/Elektronikk/30″ title=”Slik sorterer dere elektronikk” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Emballasje]

Merk: loven er under endring.

Viktig å vite om emballasje:

 • Produsenter som setter minst 1 tonn av en emballasjetype på markedet per år, er pliktig til å være medlem i et godkjent returselskap. Medlemskapet finansierer innsamling, sortering, materialgjenvinning og annen behandling av brukt emballasje og emballasjeavfall.
 • Emballasje kan kun omsettes i det norske markedet dersom den oppfyller grunnleggende krav til fremstilling/sammensetning, ombruk og gjenvinning.
 • Produsenter er pliktet til å arbeide for avfallsforebygging, og skal årlig utarbeide en rapport om egen innsats og resultater av arbeidet. Rapporten skal gi oversikt over tiltak, kompetanse og informasjon, utviklingen i mengden emballasje som oppstår i tonn og i prosentvis endring fra foregående år, samt videre planer for avfallsforebygging. Miljødirektoratet kan fastsette nærmere krav til rapporteringen.

Formålet med loven er å redusere miljøproblemene emballasje forårsaker når den brukes, øke ombruk og materialgjenvinning, samt redusere miljøproblemer fra emballasjeavfall. Dette skal skje gjennom å redusere mengden emballasje, optimere emballasje og sikre at brukt emballasje og emballasjeavfall blir samlet inn, ombrukt og materialgjenvunnet.

Kilde: Avfallsforskriften Kapittel 7 – Emballasje og emballasjeavfall

Sist oppdatert: februar 2024

Flasker og bokser med pant

Viktig å vite om flasker og bokser med pant:

 • Alle bedrifter kan levere flasker og bokser med pant til butikker som selger drikkevarer med pant. 
 • Alle kan kreve pantebeløpet utbetalt i kontanter. 

Selger dere flasker og bokser med pant? 

Alle som selger flasker og bokser med pant har en lovpålagt plikt til å: 

 • Ta imot en rimelig mengde pant (tilsvarende det som blir solgt). 
 • Utbetale pantebeløpet i kontant dersom kunden ber om dette.

Formålet med loven er å bidra til et effektivt retursystem med en høy returandel, hindre forsøpling og redusere avfallsmengdene. 

Kilde: Avfallsforskriften kapittel 6 – Retursystemer for emballasje til drikkevarer

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=”https://beta.sortere.no/jobb/avfallstype/Flasker_og_bokser_med_pant/40″ title=”Slik sorterer dere pant” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Farlig%20avfall]

Viktig å vite om levering av farlig avfall:

 • Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal heller ikke blandes sammen om det er fare for forurensning eller andre problemer i videre håndtering av avfallet.
 • Farlig avfall skal leveres minst en gang per år når mengden overstiger 1 kg årlig
 • Bedrifter har deklarasjonsplikt på farlig avfall uavhengig av mengde, og skal gi opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at det kan håndteres forsvarlig.
 • Farlig avfall skal leveres til godkjent mottak. Bedriften er pålagt å oppbevare skriftlig dokumentasjon på hvor avfallet er levert i minst 3 år.
 • Bedrifter kan levere inntil 1 tonn farlig avfall per år til kommunale mottak.
 • Alle som oppbevarer, transporterer og/eller håndterer farlig avfall skal kunne dokumentere at de har tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om avfallet, og gjøre tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker/dyr.

Formålet med loven er å sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke forurenser eller skader mennesker/dyr, samt bidra til hensiktsmessig og forsvarlig håndtering av avfallet.

Kilde: Avfallsforskriften kapittel 11 – Farlig avfall

Viktig å vite om transport av farlig avfall: 

 • Avfallet skal være merket slik at de farlige egenskapene fremkommer tydelig og være emballert slik at det ikke oppstår lekkasje eller andre farlige situasjoner.
 • Bedriften skal kartlegge eventuelle farer og problemer som kan oppstå under transport og vurdere risiko på bakgrunn av dette. 
 • Bedriften skal sørge for at alle som håndterer og transporterer farlig avfall har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å utføre oppgavene sikkert og forsvarlig.
 • Utstyr og materiell som brukes til transporten skal være i slik stand at det kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte. 
 • Farlig avfall kan ikke transporteres uten utfylt deklarasjonsskjema, med mindre bedriften selv transporterer avfallet sitt til mottaket.
 • Ved bruk av ekstern transportør, må det foreligge en avtale om levering mellom bedriften og mottaket som skal håndtere det farlige avfallet.
 • Den som frakter farlig avfall skal vise aktsomhet og sikre at det ikke skjer skade på liv, helse, miljø eller materielle verdier, i tillegg til å hindre at avfallet kommer på avveie eller havner i feil hender.

Formålet med loven er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, ulykker og uønskede hendelser ved transport av farlig avfall.

Kilde: Forskrift om landtransport av farlig gods

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/avfallstype/Farlig_avfall/37″ title=”Slik sorterer dere farlig avfall” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Forurensede%20masser]

Viktig å vite om forurensede masser:

 • Utføres det et terrenginngrep på vegne av dere som bedrift, er dere ansvarlig for at tiltaket blir utført i tråd med myndighetenes krav. Et terrenginngrep defineres i loven som graving, planering, masseuttak, utfylling og andre inngrep som kan medføre skade eller ulempe ved at eksisterende forurensning spres eller gjøres mindre tilgjengelig for oppryddingstiltak.
 • Bedriften er pliktig til å gjøre undersøkelser og gjennomføre nødvendige tiltak der det kan være forurenset grunn. Se oversikt over hvilke normverdier som gjelder i forskriften. 
 • Ved terrenginngrep i forurenset grunn stilles det krav om tiltaksplan og rapportering. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen. 
 • Enkelte bergarter, som alunskifer, regnes som farlig avfall på grunn av syredannelser ved kontakt med luft og vann. Noen bergarter kan også være svakt radioaktive.
 • Avfall til deponering skal basiskarakteriseres før levering til godkjent deponi. Forskriften regulerer hva som er lovlig/ulovlig å deponere
 • Bedrifter som skal levere forurensede masser til deponering må dokumentere at avfallet oppfyller kvalitetskrav i henhold til Avfallsforskriften kap. 9 og som det fremgår av deponiets tillatelse.

Hensikten med loven er å sikre at områder med forurenset grunn ikke fører til uakseptabel helse- og miljørisiko for omgivelsene. Loven skal også sikre at deponering av avfall skjer forsvarlig og kontrollert, slik at skadevirkninger på miljø og helse forebygges eller reduseres så langt det er mulig.

Kilde: Forurensningsforskriften kapittel 2 – Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Avfallsforskriften kapittel 9 – Deponering av avfall

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/avfallstype/Forurensede_masser/196″ title=”Slik sorterer dere forurensede masser” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Fremmede%20arter]

Viktig å vite om fremmede arter:

(fremmede arter er planter som opptrer på andre steder enn de naturlig hjemme)

 • Den ansvarlige er (i rimelig utstrekning) pliktig til å undersøke om masser som skal flyttes inneholder fremmede organismer, herunder fremmede arter, som kan medføre uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres.
 • Det skal gjøres tiltak for å forhindre spredning av fremmede organismer. Tiltak kan være bruk av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving, varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg.
 • Andre aktuelle tiltak kan være å unngå flytting av jord fra områder med forekomst av fremmede arter, eller bruke massene som undergrunnsjord hvis det kan redusere risiko for at fremmede plantearter spirer. Massene kan også brukes som toppmasser der det skal sås gress som klippes regelmessig.

Formålet med loven er å hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet.

Kilde: Forskrift om fremmede organismer

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/avfallstype/Fremmede_arter/211″ title=”Slik sorterer dere fremmede arter” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Kj%F8ret%F8y]

Viktig å vite om kjøretøy:

 • Kjøretøy som skal kasseres leveres til godkjent behandlingsanlegg.
 • Den som leverer kjøretøyet skal legitimere seg med pass, førerkort eller tilsvarende dokument.
 • For å få vrakpant må kjøretøyet leveres med hel ramme, chassis eller selvbærende karosseri, hvor understellsnummeret er preget.
 • Vrakpant utbetales for enkelte kjøretøysklasser som er registrert etter 1. januar 1977, eller eldre kjøretøy som fortsatt var registrert 1. januar 1977.


Formålet med loven å forebygge og redusere miljøproblemer kjøretøy forårsaker når de ender som avfall.

Kilde: Avfallsforskriften kapittel 4 – Kasserte kjøretøy

Sist oppdatert: februar 2024

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Landbruksplast]

Viktig å vite om landbruksplast:

 • Virksomheter som bruker landbruksplast er pliktig til å sørge for at plasten som kan materialgjenvinnes blir kildesortert og levert til materialgjenvinning. 
 • Kildesortering av landbruksplast kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir minst like høy utsorteringsgrad som ved kildesortering (for eksempel ved ettersortering).
 • Virksomheten skal ha kunnskap om og dokumentasjon på årlig mengde landbruksplast som er sortert og levert til materialgjenvinning.

Formålet med loven er å øke materialgjenvinning av landbruksplast og husholdningslignende avfall for å oppnå bedre ressursutnyttelse av avfallet, beskytte miljøet og redusere klimagassutslipp.

Kilde: Avfallsforskriften Kapittel 10a – Utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/avfallstype/Landbruksplast_/237″ title=”Slik sorterer dere landbruksplast” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Matavfall]

Viktig å vite om matavfall:

 • Bedrifter som genererer husholdningslignende avfall er pliktig til å sørge for at matavfall kildesorteres på arbeidsplassen og leveres til materialgjenvinning.
 • Bedriften skal ha kunnskap om og dokumentasjon på årlig mengde matavfall som er sortert og levert til materialgjenvinning.

Formålet med loven er å øke materialgjenvinning av matavfall og annet husholdningslignende avfall fra virksomheter for å oppnå bedre ressursutnyttelse av avfallet, beskytte miljøet og redusere klimagassutslipp.

Kilde: Avfallsforskriften Kapittel 10a – Utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/avfallstype/Matavfall/75″ title=”Slik sorterer dere matavfall” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Milj%F8gifter%20%28HFK%20og%20PFK%29]

Viktig å vite om miljøgiftene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK):

 • Hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) er gasser som ikke finnes naturlig i atmosfæren og som forsterker drivhuseffekten.
 • Bedrifter kan søke om refusjon av betalt avgift for mengden HFK og PFK som er levert til destruksjon hos godkjent anlegg.
 • Søknad om refusjon må inneholde blant annet resultat fra analyseprøve, dokumentert mengde levert til destruksjonsanlegg og deklarasjonsskjema for HFK-avfall. Miljødirektoratet kan fastsette nærmere regler om krav til dokumentasjon.
 • Bedriften mister rett på refusjon om avfallet: (1) ikke oppbevares ved destruksjonsanlegget for kontroll i minst to uker etter at søknaden er innsendt, (2) i løpet av denne perioden ikke er merket med hvem som har levert avfallet, eller (3) ikke er påført en referanse til et analysebevis.

Formålet med loven er å redusere utslipp av miljøgiftene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK). 

Kilde: Avfallsforskriften kapittel 8 – Refusjon av avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

Sist oppdatert: februar 2024

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Plast]

Viktig å vite om plast:

 • Bedrifter som genererer husholdningslignende avfall har en plikt til å sørge for at plastavfall som kan materialgjenvinnes blir kildesortert og levert til materialgjenvinning. 
 • Kildesortering av plastavfall kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir minst like høy utsorteringsgrad som ved kildesortering, (for eksempel ved ettersortering). (Miljødirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om plastavfall som kan materialgjenvinnes).
 • Bedriften skal ha kunnskap om og dokumentasjon på årlig mengde plastavfall som er sortert og levert til materialgjenvinning.

Formålet med loven er å øke materialgjenvinning av plastavfall og annet husholdningslignende avfall fra virksomheter for å oppnå bedre ressursutnyttelse av avfallet, beskytte miljøet og redusere klimagassutslipp.

Kilde: Avfallsforskriften Kapittel 10a – Utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/avfallstype/Plast/176″ title=”Slik sorterer dere plast” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Park-%20og%20hageavfall]

Viktig å vite om park- og hageavfall:

 • Bedrifter som genererer husholdningslignende avfall er pliktig til å sørge for at park- og hageavfall kildesorteres og leveres til materialgjenvinning. 
 • Park- og hageavfallet kan også gjenvinnes ved kompostering hos bedriften.
 • Bedriften skal ha kunnskap om og dokumentasjon på årlig mengde park- og hageavfall som er sortert og levert til materialgjenvinning.

Formålet med loven er å øke materialgjenvinning av park- og hageavfall og annet husholdningslignende avfall fra virksomheter for å oppnå bedre ressursutnyttelse av avfallet, beskytte miljøet og redusere klimagassutslipp.

Kilde: Avfallsforskriften Kapittel 10a – Utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/avfallstype/Hageavfall/50″ title=”Slik sorterer dere park- og hageavfall” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Radioaktivt%20avfall]
 • Alle bedrifter som oppbevarer/transporterer/håndterer radioaktivt avfall, er pålagt å gjøre tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker og dyr.
 • Radioaktivt avfall skal ikke blandes med annet avfall, og ikke sammenblandes dersom dette gir fare for forurensning eller kan skape andre problemer i videre behandling av avfallet.
 • Radioaktivt avfall skal leveres til godkjent mottak eller deponi, minst 1 gang per år. Leveringsplikten gjelder ikke virksomheter som etter forurensningsloven §11 har tillatelse til å behandle eller disponere eget radioaktivt avfall. 
 • Bedrifter som leverer radioaktivt avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper. Ved levering fylles det ut deklarasjonsskjema godkjent av Statens strålevern.

Formålet med loven er å sikre at radioaktivt avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke forurenser eller skader mennesker/dyr, eller fare for dette, og å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av radioaktivt avfall.

Kilde: Avfallsforskriften kapittel 16: Radioaktivt avfall

Sist oppdatert: februar 2024

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Smittefarlig%20avfall]
 • Bedrifter har plikt til å levere smittefarlig avfall så raskt som mulig til godkjent mottak.
 • Smittefarlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.
 • Avfallet skal være emballert slik at det egner seg for lagring og transport uten fare for smitte og emballasjen skal merkes slik at det er tydelig at den inneholder smittefarlig avfall.
 • Smittefarlig avfall skal oppbevares, håndteres og transporteres på en trygg måte slik at det ikke er fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø.
 • Det er ikke tillatt å deponere smittefarlig avfall fra sykehus og annen medisinsk eller veterinærmedisinsk virksomhet.

Formålet med loven er å sikre at smittefarlig avfall ikke fører til forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø.

Kilder: Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste og  Avfallsforskriften kapittel 9 – Deponering av avfall

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/avfallstype/Smittefarlig_avfall__/225″ title=”Slik sorterer dere smittefarlig avfall” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Vindu%20med%20PCB]
 • PCB-holdige isolerglass regnes som farlig avfall, og det stilles samme krav til håndtering av disse som annet farlig avfall. Viktig å vite om farlig avfall. 
 • Alle bedrifter kan kostnadsfritt levere opptil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter per år til kommunale mottak. Dette kommer i tillegg til mengden farlig avfall bedrifter kan levere til kommunale mottak.
 • Bedrifter som kjøper mer enn 200 isolerglassruter per år, må kunne dokumentere at produsenten er medlem i et godkjent retursystem for PCB-holdige isolerglassruter.

Formålet med loven er å legge til rette for at alle kasserte PCB-holdige isolerglassruter blir samlet inn og behandlet forsvarlig.

Kilde: Avfallsforskriften kapittel 14 – Kasserte PCB-holdige isolerglassruter

Sist oppdatert: februar 2024

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/avfallstype/Vindu_med_PCB/137″ title=”Slik sorterer dere vindu med PCB” description=””][/general-link-block]

[/sortere-general-accordion-element]
[/sortere-general-accordion]