Det er en liten bit skog i alt som er papir

[sortere-general-page-title ][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=Sortering%20handler%20ikke%20bare%20om%20%E5%20putte%20ting%20i%20riktig%20dunk%2C%20men%20om%20%E5%20ta%20vare%20p%E5%20naturressursene.%20Melkekartongen%20lages%20for%20eksempel%20av%20fibre%20fra%20tr%E6r%2C%20og%20tr%E6rne%20er%20det%20mange%20flere%20enn%20oss%20som%20er%20avhengige%20av%20der%20de%20st%E5r%20i%20skogen.%20Sorterer%20du%20melkekartongen%20og%20annet%20papp%20og%20papir%2C%20s%F8rger%20du%20for%20at%20fibrene%20kan%20brukes%20om%20igjen%2C%20uten%20at%20et%20eneste%20tre%20m%E5%20felles.] [/sortere-general-lead]
Bøker er laget av tømmer, og det er melkekartonger også. Det er en liten bit skog i alt som er papir.

Alt kommer fra naturen. Tingene våre og naturen henger tett sammen. Alt vi omgir oss med, leser i og drikker av, er laget av noe. Bøker er laget av tømmer, og det er melkekartonger også. Det er en liten bit skog i alt som er papir. Vi trenger tømmer til alt fra å bygge hus til å lage esker og sponplater, og det er derfor nødvendig at vi hogger skog, men skog er ikke bare tømmer. Den er også hjemmet til et mylder av små og store arter av planter, dyr og sopp. I den norske skogen er det omtrent 20.000 kjente arter, og en tredjedel av disse lever i dødt trevirke. Når et tre går overende, er det snart mer liv i det døde treet enn det var mens det levde. Når døde trær skal brytes ned, samarbeider omtrent 6000 ulike arter om jobben. Insekter og sopp tar de tyngste takene. 

[sortere-general-expanding-block title=Hvorfor%20sortere%20papp%20og%20papir%20p%E5%201%20minutt ]

Hvordan blir tømmer til papir? 

Melkekartongen består fibre, tynne tråder som er tvinnet sammen, og disse fibrene kommer fra trær. Fra skogen. Produkter av papp og papir er laget av tømmer, som er en fornybar ressurs. Men, tømmer har andre miljøutfordringer. Når vi hogger trær, påvirkes et mylder av små og store arter av planter, dyr og sopp. For skog er ikke bare tømmer, den er hjemmet til over 20.000 kjente arter, bare i Norge. 

Hvorfor sortere?

Når vi sorterer melkekartonger og annen papp- og papiremballasje, kan vi bruke på nytt papiret som allerede er lagd. Da slipper vi å hogge ned like mange trær for å få tak i nye fibre. Melkekartongen lages riktignok av jomfruelige fibre, altså nylig hogde trær, men papirfibrene i melkekartongen kan gjenvinnes til andre ting opptil sju ganger. 

Hvem har ansvaret for gjenvinningen i Norge?

Grønt Punkt Norge er ansvarlig for returordningen for drikke- og emballasjekartong i Norge.

[/sortere-general-expanding-block]
Det er en liten bit skog i alt som er papir, tenker du på det når du er på tur i skogen?

Hvordan er ståa i den norske skogen?

En av utfordringene for de som driver med skogbruk i dag, er hvordan vi kan sikre samfunnets behov for råstoffer, samtidig som vi tar hensyn til artsmangfoldet i skogen, og alle de andre godene vi får fra den. Skogen renser luft og vann, den er et viktig karbonlager – og den gir oss mulighet til å være skikkelig på bærtur. Biologer, miljøvernorganisasjoner og skognæringen er enige om at truede arter skal bevares, at det trengs miljøregler, og at det fortsatt er mange truete arter i skogen som trenger mer beskyttelse. De er også enige om at det kan og bør vernes mer skog, og at det bør drives et mer variert skogbruk ved at flatehogsten ikke bør være så dominerende som den er nå. Det er imidlertid ulike oppfatninger av hvordan den norske skogen behandles i dag, og hvordan det egentlig står til med den. 

Hva mener skognæringen?

Skognæringen mener det er en god balanse mellom hensyn til økonomi, miljø og sosiale forhold gjennom miljøsertifiseringen som så å si alt norsk skogbruk drives etter. Sertifiseringen har blant annet regler for gjensetting av nøkkelbiotoper, livsløpstrær og kantsoner, og for å ta hensyn til mye brukte stier og løyper ved hogst. Der det hogges, eller i kantsoner til vann og vassdrag, settes det igjen enkelttrær, døde trær eller grupper av trær. Når det hogges i større skala, registreres viktige livsmiljøer for sjeldne og truete arter i skog. Etter registreringen, velges det ut arealer som skal spares og forvaltes som “nøkkelbiotoper” (områder som er særlig viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet). 
På norske melkekartonger kan du se det grønne eller svarte FSC-merket, og det er en miljøsertifisering som lover at produksjonen ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til naturmangfoldet og lokalbefolkningen. I Norge er en annen sertifiseringsordning, kalt PEFC, langt vanligere.

På norske melkekartonger kan du se det grønne eller svarte FSC-merket, og det er en miljøsertifisering som lover at produksjonen ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til naturmangfoldet og lokalbefolkningen.

Hva mener biologer og miljøvernorganisasjoner?

Overalt i verden, også i Norge, hogges det til tross for miljøsertifisering, skog som burde fått lov til å stå i fred. Det mener blant annet biologer og miljøvernorganisasjoner, som også mener det forekommer for mange brudd på miljøsertifiseringsreglene og at vi har for lite kunnskap om hvor i skogen miljøverdiene er. Eller som biologiprofessor Anne Sverdrup-Thygeson, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås (NMBU) sier: “Skogbruket og andre arealendringer er den absolutt største trusselen mot det biologiske mangfoldet i Norge”

[sortere-general-expanding-block title=Flatehogst%20vs%20plukkhogst description=Flatehogst%20var%20en%20id%E9%20som%20revolusjonerte%20skogbruket%3A%20%C5%20hogge%20ned%20samtlige%20tr%E6r%20i%20et%20stort%20omr%E5de%2C%20for%20s%E5%20%E5%20plante%20fremtidens%20hogst%2C%20skulle%20dyrke%20frem%20t%F8mmer%20mer%20effektivt.]

Flatehogst var en idé som revolusjonerte skogbruket: Å hogge ned samtlige trær i et stort område, for så å plante fremtidens hogst, skulle dyrke frem tømmer mer effektivt.

  • Da Norge først startet med flatehogst på 1940-tallet, hadde vi hentet og hogd tømmer i hundrevis av år med plukkhogst. Metoden gikk ut på at trærne ble enkeltvis plukket ut, til sine formål. Å kunne felle alle trær på hele felt, gjorde livet enklere for skogbrukeren – særlig med de nye hogstmaskinene etter krigen. På de soleksponerte flatene vokste de nye trærne raskere enn om de stod i skyggen av eldre trær.
  • Skogen i Norge har tredoblet seg i volum siden starten av 1900-tallet. Både fordi skogen da var så “sped” at volumet nesten ikke kunne ha gått i en annen retning enn opp, men også på grunn av langsiktig planlegging og systematisk planting av små granplanter etter hogst. Men, skogen har blitt endret. Kanskje så mye som 75 prosent av den norske skogen har vært gjennom flatehogst, og blitt erstattet med trær tett i tett, i samme alder.
  • Når de store trærne som driver med mest fotosyntese forsvinner, klarer ikke skogen å ta opp like mye CO₂. Maskinenes roting i bakken får jord og røtter til å gi slipp på klimagasser, og hogstavfallet som ligger tilbake og råtner, fører til utslipp av CO₂.
  • Mange argumenterer i dag for at vi må legge om mer av hogsten fra flatehogst til såkalte “lukka” hogster, eller “fleralderskogbruk”. Da hogges ikke alle trærne samtidig, noe som er bedre for artene, tiltalende for friluftslivet og trolig bedre for karbonlagrene i bakken. Dette er en moderne og annerledes form for skogbruk enn plukkhogsten som foregikk for 100 år siden. Mange skogeiere vil kunne få like god økonomi i lukka hogster som i flatehogster.

Kilde: DN.

[/sortere-general-expanding-block]
Å hogge ned samtlige trær i et stort område, for så å plante fremtidens hogst, skulle dyrke frem tømmer mer effektivt

Artene trenger gammel skog

Det er i gamle skoger det er mest liv, men i dag er mindre enn tre prosent av den norske skogen eldre enn 160 år. Skogbruket høster trærne når de er mellom 70 og 120 år, noe som ofte er lenge før trærne egentlig faller. En 80 år gammel gran, som kalles hogstmoden, er knapt konfirmant. I dag er hele tre fjerdedeler av den norske skogen flatehogd, noe som betyr at nesten alle trærne tas ned, og det er et problem for sjokoladekjuke, huldrestry og alle de andre artene som trenger gammel, variert skog. På slutten av 2021 kom nyeste rødliste for arter – en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. Hele 48 prosent av de trua artene lever i skog, og skogbruk er den viktigste negative påvirkningsfaktoren for disse. Mange av artene er knyttet til gammel skog eller død ved.

Hele 48 prosent av de trua artene lever i skog, og skogbruk er den viktigste negative påvirkningsfaktoren for disse.
[sortere-general-expanding-block title=Slik%20binder%20skogen%20%3Cstrong%3ECO%u2082%3C/strong%3E%2C%20og%20slik%20slippes%20den%20l%F8s%20igjen description=Tr%E6rne%20fanger%20klimagassen%20CO%u2082%20gjennom%20fotosyntesen%2C%20der%20energi%20fra%20sollys%20brukes%20til%20%E5%20omdanne%20karbondioksid%20%28CO%u2082%29%20til%20karbohydrater.%20]

Trærne fanger klimagassen CO₂ gjennom fotosyntesen, der energi fra sollys brukes til å omdanne karbondioksid (CO₂) til karbohydrater. Planter, alger og blågrønnbakterier kan drive fotosyntese. Gjennom et samliv med jordboende sopp blir en god del av karbonet som trærne binder fra lufta lagret i jordsmonnet. I nordiske skoger ligger rundt 70 prosent av skogens karbon i jorda, og bare 30 prosent i trærne.

CO₂ frigjøres igjen når organisk materiale i jordbunnen brytes ned. Dette skjer blant annet ved hogst, når skogbunnen åpnes opp, mer luft kommer til, og en forråtnelse starter. Dette påvirker i neste omgang konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren, og dermed øker drivhuseffekten. Omtrent 1/6 av de årlige klimagassutslippene skyldes avskoging og skogforringelse. CO₂ som fortsatt er lagret i fibrene i papir blir også sluppet ut i atmosfæren hvis ikke kartonger og annet papir blir gjenvunnet, men i stedet for eksempel brent.

Kilder: NRK.

[/sortere-general-expanding-block]

Hva kan alle vi gjøre?

Mens skognæringen og miljøvernerne forhåpentligvis blir mer enige om hvordan skog kan hogges på en naturvennlig måte, kan hver og en av oss bidra! Én ting som er sikkert, er at når vi sorterer melkekartonger og annen papp- og papiremballasje, kan vi bruke på nytt papiret som allerede er lagd. Da slipper vi å hogge ned like mange trær for å få tak i nye fibre. Melkekartongen lages riktignok av jomfruelige fibre, altså av nylig hogde trær, men papirfibrene i melkekartongen kan gjenvinnes til andre ting opptil sju ganger. Det vil si at når du har skylt, brettet og stappet kartongen, og lagt den i dunken for papir, kan fibrene leve videre i eggekartonger, legoesker, pizzakartonger og dorullkjerner. Og sjokoladekjuke, huldrestry, tretåspett og tusenvis av andre arter kan leve videre i sine hjem i gammelskogen. 

[sortere-general-file-link-list]
[sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/hva-skjer-etter-sortering/drikkekartong/ title=Hva%20skjer%20etter%20du%20har%20sortert%20drikkekartongen%3F][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/hvorfor-redusere/ title=Alt%20vi%20bruker%20er%20en%20bit%20av%20jordkloden%20][/sortere-general-list-link-element]
[/sortere-general-file-link-list]

Ansvarlig utgiver: Sortere.no/stiftelsen LOOP. 

Artikkelen er faktasjekket av biolog Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Denne artikkelen ble publisert mars 2022.